صفحه اصلي   | تماس با ما   | پذيرش مقاله

 عنوان
دانشکده مهندسی گلپايگان
http://www.gut.ac.ir/
دانشگاه اراک
http://www.araku.ac.ir/
دانشگاه اروميه
http://www.urmia.ac.ir/
دانشگاه اصفهان
http://www.ui.ac.ir/welcome.php
دانشگاه بيرجند
http://www.birjand.ac.ir/
دانشگاه بين المللی امام خمينی (ره)
http://www.ikiu.ac.ir/
دانشگاه تربيت مدرس
http://www.modares.ac.ir/
دانشگاه تربيت معلم
http://www.tmu.ac.ir/
دانشگاه جامع علمی کاربردی
http://www.uast.ac.ir/
دانشگاه خليج فارس
http://www.pgu.ac.ir/
دانشگاه زابل
http://www.zabol.ac.ir/
دانشگاه زنجان
http://www.znu.ac.ir/
دانشگاه سمنان
http://www.semnan.ac.ir/
دانشگاه سيستان و بلوچستان
http://www.usb.ac.ir/
دانشگاه شهر کرد
http://www.sku.ac.ir/
دانشگاه شهيد با هنر کرمان
http://www.uk.ac.ir/
دانشگاه شهيد بهشتی
http://www.sbu.ac.ir/
دانشگاه شهيد چمران اهواز
http://www.cua.ac.ir/
دانشگاه صنعتی اصفهان
http://www.iut.ac.ir/
دانشگاه صنعتی امير کبير
http://www.aut.ac.ir/
دانشگاه صنعتی خواجه نصير الدين طوسی
http://195.146.42.4/kntu/
دانشگاه صنعتی سهند تبريز
http://www.sut.ac.ir/main/
دانشگاه صنعتی شاهرود
http://www.shahroodut.ac.ir/
دانشگاه صنعتی شريف
http://www.sharif.ir/fa/
دانشگاه صنعتی شيراز
http://www.sutech.ac.ir/
دانشگاه علامه طباطبايی
http://www.atu.ac.ir/
دانشگاه علم و صنعت ايران
http://www.iust.ac.ir/IUSTEntry/Default.asp
دانشگاه علوم پايه دامغان
http://www.dubs.ac.ir/
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبيعی گرگان
http://www.gau.ac.ir/
دانشگاه فردوس مشهد
http://www.um.ac.ir/
دانشگاه قم
http://www.qom.ac.ir/
دانشگاه کاشان
http://www.kashanu.ac.ir/
دانشگاه کردستان
http://www.uok.ac.ir/
دانشگاه لرستان
http://www.lu.ac.ir/
دانشگاه مازندران
http://www.umz.ac.ir/persian/
دانشگاه محقق اردبيلی
http://www.uma.ac.ir/
دانشگاه هرمزگان
http://www.hormozgan.ac.ir/
دانشگاه يزد
http://www.yazduni.ac.ir/navigate.do;jsessionid=ac301849251176017378816?dispatch=doShowHome
مرکز تحصيلات تکميلی درعلوم پايه زنجان
http://www.iasbs.ac.ir/
دانشگاه تهران
http://www.ut.ac.ir/fa/index.htm
دانشگاه بوعلي سينا
http://www.basu.ac.ir/
دانشگاه الزهرا
http://www.azzahra.ac.ir/persian/
دانشگاه پيام نور
http://www.pnu.ac.ir/
دانشگاه تبريز
http://www.tabrizu.ac.ir/
سازمان سنجش آموزش کشور
http://81.91.149.3/default.php
دانشگاه هنر
http://www.art.ac.ir/

 


سند چشم انداز برنامه بيست ساله

قانون برنامه چهارم توسعه

برنامه پيشنهادی برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

نظر شما راجع به کیفیت و جذابیت مطالب این شماره خبر نامه چیست؟ 

 

همه پيوندها

 

تمامي حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي مي باشد.