صفحه اصلي   | تماس با ما   | پذيرش مقاله

 

    جزئيات آيين نامه تسهيلات ورود بدون کنکور به دوره کارشناسي ارشد و دکتري اخبار آموزش عالي
چهارشنبه 4/7/1386

جزئيات آئين نامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره کارشناسي ارشد و دکتري اعلام شد.

آئين نامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره کارشناسي ارشد به شرح زير است: افراد مشمول بندهاي ذيل بدون شرکت در کنکور مي توانند به دوره کارشناسي ارشد راه يابند .

الف- رتبه هاي اول تا سوم مرحله نهايي المپيادهاي علمي دانشجويي براي ورود به همان رشته برگزيده، با معرفي دبيرخانه المپياد

ب- دانشجويان نمونه کشوري با معرفي معاونت دانشجويي وزارت

پ- رتبه هاي اول تا سوم نهايي جشنواره هاي بين المللي خوارزمي، جوان خوارزمي، رازي و فارابي در رشته مرتبط با طرح ابتکاري خود يا زمينه اي که در آن برگزيده شده اند، با معرفي دبيرخانه هر يک از جشنواره ها

ت- نفر اول مسابقه ها و جشنواره هاي معتبر علمي بين المللي با معرفي مراجع ذيربط

ث- نفر اول کشوري جشنواره دانشجويان مبتکر و نوآور بسيجي شاهد و ايثارگر

ج- دانشجويان ممتاز دوره کارشناسي پيوسته که حداکثر در مدت هشت نيمسال دانش آموخته شوند و به لحاظ ميانگين کل جزو ده درصد برتر در بين دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند

تبصره1: براي دانشجويان دوره هاي کارشناسي پيام نور طول مدت تحصيل ده نيمسال در نظر گرفته مي شود .

تبصره 2: اولويت ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز مشمول اين ماده، در همان دانشگاه محل تحصيل دانشجوي است ولي در صورت موافقت دانشگاه پذيرنده، ادامه تحصيل دانشجويان ممتاز در دانشگاههاي ديگر (اعم از دولتي و غيردولتي) بلامانع است .

تبصره 3: تشخيص اعتبار علمي مسابقه هاي بين المللي (موضوع بندهاي ب 2-1 و ت 2-2 و 2-3) طبق 'دستور العمل اجرايي تشخيص اعتبار جشنواره ها و مسابقه علمي بين المللي'، مصوب شوراي هدايت به عهده معاونت آموزشي وزارت است؛

تبصره 4: دانشجويان ممتاز در رشته هايي که سرفصل دروس آنها طبق مصوبه شوراي عالي برنامه ريزي وزارت در دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته براي پنج نيمسال و در دوره کارشناسي پيوسته براي نه نيمسال تدوين و تصويب شده است نيز مي توانند از تسهيلات مربوط بهره مند شوند؛

تبصره 5: چنانچه طول مدت تحصيل دانشجو به دلايلي خارج از اختيار خود (مانند بيماري، مرخصي تحصيلي ، زايمان و موارد مشابه) بيش از مدت مجاز مذکور در اين آيين نامه شود، در اين صورت پس از تاييد و تشخيص معاونت آموزشي دانشگاه پذيرنده و معرفي به دبيرخانه شوراي هدايت موضوع در کميته کارشناسي مسائل استعدادهاي درخشان وزارت بررسي و با تاييد نهايي معاونت آموزشي وزارت، استفاده از تسهيلات مربوط امکانپذير مي باشد .

تبصره 6: دانشگاهها موظفند حداقل يک نفر و حداکثر ده درصد از ظرفيت پذيرش (تعداد ثبت نام شدگان) هر يک از رشته هاي دوره بالاتر موجود را به دانشجويان ممتاز دوره پايين تر (موضوع بندهاي ث 2-2، ج و چ 2-3) اختصاص دهند؛

تبصره 7: مقدار ده درصد در هر يک از رشته هاي دوره هاي پايين تر و بالاتر، بر اساس اولويت علمي و مجموع ظرفيت هاي دوره روزانه و نوبت دوم (شبانه) محاسبه مي شود .

تبصره 8: در صورتي که مقدار درصد محاسبه شده در هر يک از دوره هاي تحصيلي پايين تر يا بالاتر عدد صحيحي نباشد، گرد کرده آن عدد با تقريب اضافي ملاک عمل خواهد بود .

تبصره 9: در صورتي که ظرفيت پذيرش دانشجو در دوره بالاتر کمتر از 5 نفر باشد دانشگاهها مجازند حداکثر يک نفر از دانشجويان ممتاز دوره پايين تر را با در نظر گرفتن ساير شرايط اين آيين نامه پذيرش کنند .

تبصره 10: دانشجويان ممتاز مذکور در اين ماده (به غير از بند ث 2-2، ج و چ 2-3 و برگزيدگان دانش آموزي و دانشجويي مسابقه هاي آموزشکده هاي فني و حرفه اي و جهاني مهارت) در صورتي که موفق به اخذ پذيرش از دانشگاه محل تحصيل خود نشوند، جايابي آنها بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي هدايت توسط سازمان سنجش انجام مي شود .

تبصره 11: ظرفيت پذيرش افراد مشمول اين ماده مازاد بر ظرفيت رسمي پذيرش دانشجو در هر رشته - محل (مندرج در دفترچه سازمان سنجش) است .

ماده 3: پذيرش دانشجويان ممتاز مذکور در ماده 2 (با رعايت شرايط مندرج در هر بند) در دوره هاي تحصيلي بالاتر در هر يک از دانشگاههاي دولتي به صورت رايگان مي باشد و دانشگاهها مجاز به دريافت شهريه از دانشجويان مذکور نيستند .

ماده 4: افراد مشمول ماده 2 اين آيين نامه صرفا مي توانند براي سال و دوره تحصيلي بلافاصله بعدي خود از تسهيلات مربوط بهره مند شوند .

ماده 5: افراد ذيل مي توانند در صورت شرکت در آزمون ورودي دوره بالاتر و کسب حد نصاب علمي برابر 90 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده آزاد در رشته - محل مورد تقاضا پذيرفته شوند .

الف- افراد مشمول ماده 2 اين آيين نامه (با رعايت شرايط مندرج در هر بند )

تبصره يک: در مورد دانشجويان بند ج 2-3 ماده 2، منحصرا دانش آموختگان رتبه اول با رعايت شرايط مندرج در آن مي توانند از اين تسهيلات بهره مند شوند .

ب- دارندگان نشان نقره و برنز کشوري المپياد دانش آموزي با معرفي مراجع ذيربط

پ- رتبه هاي اول تا سوم مرحله کشوري مسابقه ملي مهارت (در هر يک از رشته هاي مسابقه) براي ورود به آموزشکده هاي فني و حرفه اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه جامع علمي - کاربردي و موسسه هاي آموزشي عالي غيردولتي- غيرانتفاعي با معرفي دبيرخانه اين مسابقه ها

ت: دانش آموختگان رتبه اول دوره کارشناسي ناپيوسته که ظرف مدت حداکثر چهار نيمسال دوره تحصيلي خود را به پايان رسانده و به لحاظ ميانگين کل، حائز بالاترين ميانگين در مقايسه با دانشجويان هم رشته و هم ورودي در دانشگاه محل تحصيل خود باشند .

تبصره 2: افراد موضوع اين ماده مجازند حداکثر طي مدت دو سال پس از زمان دانش آموختگي و صرفا براي يک بار از تسهيلات اين ماده بهره مند شوند .

تبصره 3: تسهيلات مندرج در اين ماده براي دانشجويان واجد شرايط دانشگاه آزاد اسلامي از طريق شرکت در آزمون ورودي همان دانشگاه قابل اعمال است .

الف) دارا بودن حداقل ميانگين کل 17 و حداقل دو مقاله در مجلات علمي - پژوهشي نمايه شده معتبر ملي و بين المللي

ب) دانشجويان نمونه کشوري در دوره کارشناسي ارشد

تبصره 1: محاسبه ميانگين کل دروس دوره کارشناسي ارشد بدون در نظر گرفتن نمره پايان نامه مي باشد .

تبصره 2: پذيرش دانشجويان مشمول اين ماده مازاد برظرفيت و با رعايت مفاد مندرج در آن، طبق دستورالعمل مصوب شوراي آموزشي دانشگاه انجام مي شود .

ماده 7: نظارت بر اجراي اين آيين نامه بر عهده معاونت آموزشي وزارت است و در شرح و تفسير مفاد، نظر اين معاونت مورد استفاده خواهد بود

 

 
 

 
نام :

ايميل:
نظرات:

 
 
 
 

 


سند چشم انداز برنامه بيست ساله

قانون برنامه چهارم توسعه

برنامه پيشنهادی برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

نظر شما راجع به کیفیت و جذابیت مطالب این شماره خبر نامه چیست؟ 

 

همه پيوندها

 

تمامي حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي مي باشد.