صفحه اصلي   | تماس با ما   | پذيرش مقاله

 

    وزير علوم : ضرورت بازنگري علوم انساني براي افکارعمومي تبيين شود اخبار آموزش عالي
چهارشنبه 24/1/1390

وزير علوم ، تحقيقات و فناوري در ديدار با کارکنان معاونتهاي  فرهنگي و اجتماعي و امور مجلس و حقوقي اين وزارت  با اشاره به برنامه هاي وزارت علوم براي بازنگري دروس علوم انساني گفت : معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم بايد دلايل ضرورت بازنگري علوم انساني را  براي افکارعمومي تبيين کند.


به گزارش روابط عمومي وزارت علوم ، دکتر کامران دانشجو با  اعلام اينکه علت  بازنگري علوم انساني ماهيت ترجمه اي نظريه هاي غربي در  اين دروس است  اظهار داشت : دروس علوم انساني بايد بومي شود و مطابق با آموزه هاي ديني و فرهنگ اسلامي - ايراني و در جهت پاسخ به نيازهاي کشور باشد همچنين  نظريات و فرضيه هاي غربي نيز با نقدهايي که از نگاه ديني و با جهان بيني توحيدي برآنها وارد است  براي آشنايي دانشجويان عزيز  مطرح شوند.


 
وي با اشاره به عمکرد معاونت فرهنگي و اجتماعي در سال گذشته،   تصويب آيين نامه برگزاري کرسي هاي آزادانديشي را يکي از اقدامات  بسيار خوب سال گذشته عنوان کرد و افزود   : راه اندازي کرسيهاي آزاد انديشي يکي از دغدغه هاي مقام معظم رهبري بود که بر اساس  آيين  نامه تدوين شده ، دانشجويان به راحتي مي توانند درخواست برگزاري مناظره و طرح ايده هاي خود  را نمايند  و مانند سابق نيست که   تنها  به درخواست تشکلهاي دانشجويي اين کارها انجام شود .


دکتر دانشجو افزود :  تاکنون نيز استقبال خوبي  از کرسي هاي آزاد انديشي صورت گرفته  است بطوريکه  در شش ماهه دوم سال گذشته 800کرسي آزاد انديشي در دانشگاههاي کشور برگزار شده است.


وي در ادامه  اظهار داشت  : دانشگاهها محل تضارب آرا و انديشه ها هستند  و نه برخورد افراد با يکديگر ،  و هر تفکر و انديشه اي مي تواند در قالب کرسي هاي آزاد انديشي و در يک فضاي منطقي  مطرح شود و ديدگاه مخالف يا منتقد آن انديشه هم ارائه شود و دانشجويان پس از شنيدن نظرات مختلف خود قضاوت نمايند بدون اينکه به فرد و عقيده اي بي احترامي شود.

 

وزير علوم با اشاره به فعاليتهاي پژوهشکده مطالعات فرهنگي و علوم اجتماعي وزارت علوم براي تدوين رشته هاي ميان رشته اي   افزود: تعداد زيادي از  سرفصلهاي رشته هاي ميان رشته اي که همه آنها  نياز محور و در جهت رفع نيازهاي مختلف جامعه است  درحال بررسي در شوراي گسترش  آموزش عالي است و چندين گروه  مختلف درحال تدوين نهايي آنها هستند.


وزير علوم گفت : در انجام کار فرهنگي هم شکل و هم محتوا مهم است و پرداختن به شکل نبايد ما را از محتوا غافل کند و بايد پيام هاي با ارزش فرهنگي را در مناسبترين قالبهاي هنري و ادبي و مراسم عرضه کنيم .


وي حرکت در راستاي اسلامي شدن دانشگاهها   را مهمترين برنامه محوري فرهنگي وزارت علوم عنوان کرد و گفت : معاونتهاي فرهنگي اجتماعي و آموزشي بايد توام و باکمک يکديگر  به اجرايي شدن  اين برنامه بپردازند.


دکتر دانشجو افزود :  همانطور که تفاوت نظام اسلامي با ساير نظامهاي حکومتي دنيا در اسلامي بودن آن است ، دانشگاه يک جامعه اسلامي هم با دانشگاههاي ديگر جوامع متفاوت است و اسلامي بودن در شکل و محتوا ويژگي بارز آن مي باشد.


وزير علوم گفت : بيشتر دروس علوم انساني که در دانشگاههاي ما درحال تدريس است ترجمه اي محض بوده وصرفاً  ديدگاهها و نظريه هاي  انديشمندان غربي و مادي  را بدون نقد عالمانه اي   ارائه مي کنند و برگرفته از تعريف مادي غرب از انسان و هستي  مي باشند  که بايد اين ماهيت براي دانشجويان و  افکار عمومي تبيين شود.


 
وي افزود : بايد  مشخص شود که نگاه مادي غرب و نظريه هاي برآمده  از آن تفاوت اساسي با نگاه اسلامي  از نظر هستي شناسي ، انسان شناسي و حتي روش شناسي  آن دارد.


دکتر دانشجو  گفت : تعريف غرب از انسان موجودي ماديگرا و لذت جو است که بدنبال ارضاي نيازهاي غريزي است ، انساني که آنها براساس اومانيزم تعريف مي کنند   انساني است که هيچ بايد  و نبايد اخلاقي ،فلسفي ، و ...ندارد، فطرت مطرح نيست تعالي روح مطرح نيست هرچه هست همين دنياي مادي است و در نظريه هاي خودرابطه انسان با خدا و وحي را از مناسبات انساني و اجتماعي خارج کرده اند و تمام اين نظريه ها و فرضيه ها بر مبناي کنار گذاشتن دين  و هدايت انبيا و وحي بنا شده است که البته علت خاص خودش را دارد وبر مي گردد به چندقرن قبل ، ولي انسان را محور گرفته اند و هستي را براي برآوردن غرايز و تنها روش را هم حس و تجربه قلمداد مي کنند .


وي افزود :  بر اين اساس علوم غربي نيز عقل مستقل و وحي را از دايره خارج کرده و فقط روش تجربي را روش علمي مي دانند در حاليکه ما براي انسان قائل به بقاي روح هستيم وگرنه آخرت معنايي نداشت و همچنين  عقل مستقل  و وحي را نيز به عنوان ابزارهاي شناخت واقعيت و هستي در کنار عقل تجربي قبول داريم و انسان را موجودي  مي شناسيم که داراي فطرت است و استعدادهاي بالقوه دارد که بايد  در چارچوب بايد و نبايدهاي اخلاقي ،فلسفي  و علمي بالفعل نمايد .  موجودي است آرمانخواه و نشئه اي از روح قادر مطلق  و زيبايي مطلق که برهمين  اساس   فطرتاً محبت ، عدالت ، و زيبايي را دوست دارد.


وي تاکيد کرد : هنگامي که تعريف غرب با تعريف ما از انسان و هستي  کاملاً متفاوت است  مصرف محض ترجمه اي نظريه هاي غربي نيز براي جامعه اسلامي ما مناسب نخواهد بود که اين امر بايد براي  دانشجويان و مردم تببين شود چون  اگر مردم واقعيت نظريه هاي مادي  غربي را بدانند  راضي نخواهند بود و اجازه نخواهند داد فرزندانشان که به رسم امانت به دانشگاهها و مراکز آموزش عالي سپرده مي شوند   با انديشه هاي غربي  که بر مبناي کنار گذاشتن دين و انديشه هاي  ديني شکل گرفته است تربيت شوند.


وزير علوم گفت : علوم انساني اهميت بيشتري از علوم ديگر دارند چون راه و مقصد را نشان مي دهد و علوم ديگر ابزاري  هستند تا به اين مقاصد  دست يابيم .


وي ضمن تاکيد بر ضرورت يادگيري نظرات غربي  گفت : مبادا دروس ما طوري باشد که دانشگاههايمان جواناني با ديدگاههاي غربي و درخدمت انديشه هاي غربي تربيت نمايند   بلکه بايد فرهنگ اسلامي- ايراني اساس تربيت ما باشد و در کنار آن دانشجويان با انديشه هاي غربي هم آشنا شوند.


وي افزود :ملت ما ثابت کرده اند که از تحريم نمي هراسد ، از خشم و ناراحتي دشمن باکي ندارد ولي آنچه بايد نگران آن باشيم تربيت فرزندان اين ملت است که خداي ناخواسته در دانشگاهها جوانان آنطور که غرب مي خواهد تربيت شوند ،بازنگري در علوم انساني يا بهتر است بگوييم  بازنگري در نظريه هاي مادي غربي در ارتباط با علوم انساني ازاين جهت يک امر الزامي است .


وزير علوم تاکيد کرد : کسي با قواعد علمي کاري  ندارد اين نظريه هاي مادي غربي است که  اگر  نقد نشود  و صرفاً بصورت ترجمه اي محض تدريس گردد نه تنها مفيد نيست بلکه مي تواند مضر هم باشد . بايد اساتيدي بيايند که بر علوم و معارف اسلامي تسلط دارند و شناخت کافي از نظريه هاي غربي هم داشته باشند و بتوانند آنها را نقد نمايند و شبهاتي را که در اذهان جوانان ايجاد مي شوند پاسخ بدهند و همچنين بايد متون و سرفصلها بازنگري شود و اين يک کار اساسي و گام زيربنايي در اسلامي کردن دانشگاهها است.


دکتر دانشجو گفت : معاونت هاي فرهنگي و آموزشي بايد ضرورت بازنگري و ماهيت علوم انساني در حال تدريس در دانشگاهها   را  براي مردم تبيين کنند زير ا مردم ولايتمدار و مسلمان ايران و دانشگاهيان مومن ما در صورت شناخت ماهيت واقعي دروس علوم انساني با گرايشات مادي  غربي   قطعاً از اين بازنگري استقبال بيشتري خواهند نمود.

 

وزير علوم تاکيد نمود : در دانشگاهها بايد  با اصل  قرار گرفتن معارف و  آموزه هاي اسلامي ونظريه هاي   انديشمندان مسلمان  ، نظريه هاي غربي نيز به دانشجويان ارائه شود ولي ماهيت فرضيه هاي  غربي بايد بطور شفاف براي دانشجويان عزيز  و افکار عمومي  روشن شود.


وي گفت : اسلامي شدن دانشگاهها  فقط مختص دانشگاههاي دولتي نيست و همه دانشگاههاي کشور اعم از دانشگاه آزاد اسلامي ، موسسات آموزش عالي و مراکز غير انتفاعي ، پيام نور، جامع علمي کاربردي و .. را  دربر مي گيرد زيرا وزارت علوم متولي آموزش عالي کشور است ونه فقط دانشگاههاي دولتي و براين اساس و بر مبناي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي آموزش عالي کشوررا جهت دهي مي نمايد.


وزير علوم تعامل با مجلس شوراي اسلامي را يک اصل عنوان کرد و گفت احترام به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي احترام به مردمي است که  اين نمايندگان را انتخاب کرده اند و در راستاي هم افزايي براي خدمت بيشتر به مردم بايد از نظرات و ديدگاههاي  نمايندگان محترم مجلس و به ويژه کميسيون هاي آموزش و تحقيقات و فرهنگي هرچه بيشتر استفاده نمود.

 

 
 

 
نام :

ايميل:
نظرات:

 
 
 
 

 


سند چشم انداز برنامه بيست ساله

قانون برنامه چهارم توسعه

برنامه پيشنهادی برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

نظر شما راجع به کیفیت و جذابیت مطالب این شماره خبر نامه چیست؟ 

 

همه پيوندها

 

تمامي حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي مي باشد.