صفحه اصلي   | تماس با ما   | پذيرش مقاله

 

    ليست دانشگاههاي معتبر اسپانيا اعلام شد اخبار آموزش عالي
چهارشنبه 30/4/1389

اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ليست دانشگاههاي معتبر کشور اسپانيا در 3 سطح ممتاز، خوب و توسط و نحوه ارزشيابي مدارک اين دانشگاهها را منتشر کرد.

بر اساس آخرين به روز رساني اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 20 دانشگاه کشور اسپانيا در گروه ممتاز، 13 دانشگاه با اخذ شرايط در گروه خوب و 3 دانشگاه در گروه متوسط ارزشيابي شده اند.

مدار‌ک Estudios de Primer Ciclo و تمام‌ مدارک‌ دو يا سه‌ سال‌ تحصيل‌ صادره‌ از کليه‌ دانشگاه‌ها، مدارس‌ عالي‌ فني‌ و مجتمع‌هاي‌ آموزش‌ عالي‌ دولتي‌ مورد تاييد وزارت‌ آموزش‌ عالي‌ کشور اسپانيا، 'کارداني' ارزشيابي‌ مي‌شود.

مدارک‌ Estudios de Segundo Ciclo با چهار سال‌ تحصيل‌ دو سال‌Primer Ciclo و دو سال Segundo Cicloصادره‌ از تمام‌ دانشگاه‌ها و مجتمع‌هاي‌ آموزش‌ عالي‌ و مجتمع‌هاي‌ عالي‌ هنري‌دولتي‌ مورد تاييد وزارت‌ آموزش‌ عالي‌ کشور اسپانيا، کارشناسي ارزشيابي‌ مي‌شود.

مدارک‌ Estudios de Segundo Ciclo, Licenciaturas با حداقل‌ 5 سال‌ تحصيل‌ تمام‌وقت‌ صادره‌ از تمامي‌ دانشگاه‌ها و مجتمع‌هاي‌ آموزش‌ عالي‌ و مجتمع‌هاي‌ عالي‌ هنري‌دولتي‌ مورد تاييد وزارت‌ آموزش‌ عالي‌ کشور اسپانيا در صورت‌ عدم‌ اريه‌ رساله، کارشناسي ارزشيابي‌ مي‌شود.

مدارک موضوع بند 3 (دوره هاي 5 ساله) در صورت گذراندن پايان نامه، (کارشناسي ارشد) ارزشيابي مي شود.

مدارک ‌Tercer Ciclo صادره‌ از کليه‌ دانشگاه‌ها و مجتمع‌هاي‌ آموزش‌ عالي‌ و هنري‌ دولتي‌ مورد تاييد وزارت‌ آموزش‌ عالي‌ کشور اسپانيا، به‌ شرط‌ داشتن‌ مدرک‌ کارشناسي‌ ارشد معتبر يا مدارک‌ کارشناسي‌ ارشد دوره‌ دوم ‌(Segundo Ciclo ) کشور اسپانيا ، 'دکترا' ارزشيابي‌ مي‌شود.

متقاضيان ادامه تحصيل در دانشگاههاي کشور اسپانيا براي دسترسي به نام دانشگاههاي معتبر اين کشورها بايد به آدرس اينترنتي http://www.msrt.ir/sites/Grad_Dept/DocLib / مراجعه کنند.

چنانچه نام دانشگاه يا موسسه اي در فهرست دانشگاه ها و موسسات اعلام شده (اعم از معتبر و غير معتبر) منعکس نشده باشد، متقاضي بايد اعتبار آن را از اداره کل امور دانش آموختگان استعلام کند.


 

 
 

 
نام :

ايميل:
نظرات:

 
 
 
 

 


سند چشم انداز برنامه بيست ساله

قانون برنامه چهارم توسعه

برنامه پيشنهادی برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

نظر شما راجع به کیفیت و جذابیت مطالب این شماره خبر نامه چیست؟ 

 

همه پيوندها

 

تمامي حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي مي باشد.