صفحه اصلي   | تماس با ما   | پذيرش مقاله

 

    برترين دانشمندان دانشگاه صنعتي شريف معرفي شدند اخبار آموزش عالي
يکشنبه 8/6/1388

سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام برترين دانشمنداني که با دانشگاه صنعتي شريف همکاري مي کنند را بر اساس پايگاه استنادي Scopus معرفي کرد.


جعفر مهراد دانشگاه صنعتي شريف را يکي از دانشگاههايي دانست که مقاله هاي پژوهشي بسياري از استادان آن در مجلات معتبر علمي چاپ مي شود و گفت: پايگاه استنادي Scopus که عملکرد پژوهشي دانشگاهها و دانشمندان را ارزيابي مي کند مستندات علمي اين دانشگاه را برابر با معيارهاي علم سنجي 7 هزار و 166 مدرک گزارش کرده است.


وي اظهار داشت: توزيع موضوعي فعاليتهاي پژوهشي دانشمندان اين دانشگاه به اين شرح است:

هندسي 32.7 درصد، علوم کامپيوتر 12.5 درصد، فيزيک و نجوم 11.3 درصد، علم مواد 10.4 درصد، رياضيات 7.2 درصد، شيمي 7.1 درصد، مهندسي شيمي 4.6 درصد، انرژي، بيوشيمي و ژنتيک کمتر از 4 درصد و 9 درصد باقيمانده نيز به ساير موضوعات علمي اختصاص دارد.


سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام گفت: مجلات پژوهشي معتبري در جهان مقالات اعضاي هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف را چاپ مي کنند، اما مجله Scientia Iranica که از انتشارات دانشگاه صنعتي شريف است و اخيرا در ISC نيز ضريب تاثير پيدا کرده است سهم موثري در نشر مقالات پژوهشي به عهده دارد.


وي اظهار داشت: تحليل مقالات پژوهشي دانشمندان دانشگاه صنعتي شريف نشان مي دهد که اين دانشمندان به کارهاي گروهي علاقه مند هستند و موسسات پژوهشي و دانشگاههاي ديگر در توليد علم و انجام تحقيقات علمي با اعضاي هيئت علمي اين دانشگاه همکاري مي کنند.


مهراد افزود: انستيتو مطالعات فيزيک نظري و رياضيات (پژوهشگاه دانش هاي بنيادي) با 430 مورد در راس موسساتي است که بيشترين همکاري را با دانشگاه صنعتي شريف به عمل مي آورد. سپس دانشگاه تهران با 292 مورد، دانشگاه آزاد اسلامي با 288 مورد، دانشگاه صنعتي اميرکبير با 176 مورد و دانشگاه علم و صنعت ايران با 159 مورد از نظر همکاري در جايگاه بعدي قرار دارند.


وي گفت: از کل 7166 مدرکي که در Scopus از دانشگاه صنعتي شريف به عنوان موثرترين مدرک (نه همه مقالات منتشره از سوي اعضاي هيئت علمي اين دانشگاه) نمايه سازي شده است، چهار هزار و 500 مورد مربوط است به مقالات پژوهشي، دو هزار و 458 مورد مقالات کنفرانسها و بقيه را نقد و بررسيها، نامه ها و يادداشت ها تشکيل مي دهد.


سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام افزود: در توزيع موضوعي فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه صنعتي شريف ديديم که مهندسي با 32.7 درصد در راس برنامه هاي تحقيقاتي اين دانشگاه قرار دارد. تعداد مقالات اين حوزه که توسط دانشمندان اين دانشگاه منتشر شده است 3671 مقاله، سپس علوم کامپيوتر 1398 مقاله و آنگاه فيزيک و نجوم 1254 مقاله.


وي گفت: حميد سربازي آزاد با ذکر وابستگي به دانشگاه صنعتي شريف (وابستگي سازماني اين دانشمند به انستيتو مطالعات فيزيک نظري و رياضيات است) با 156 مدرک با تخصص علوم کامپيوتر رتبه اول را از آن خود کرده است. آثار علمي اين دانشمند از سال 1996 به بعد 189 بار مورد استناد قرار گرفته و 98 پژوهشگر ديگر در نشر آثار پژوهشي با دکتر سربازي آزاد همکاري کرده اند. شاخص h اين دانشمند 8 است.


مهراد اضافه کرد: ناصر ساداتي که وابستگي سازماني اين دانشمند بخش مهندسي برق و کامپيوتر دانشگاه بريتيش کلمبيا است و نام افراد دانشگاه صنعتي شريف نيز در وابستگي سازماني در نشر مقالات پژوهشي استفاده مي کند دومين دانشمندي است که 105 مدرک منتشر کرده و کارهاي علمي آن 55 بار توسط خود يا ساير پژوهشگران مورد استناد قرار گرفته است. شاخص h دکتر ساداتي 4 است.


رئيس مرکز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري گفت: رتبه سوم به دکتر محمد رضا سعيدي استاد گروه شيمي تعلق دارد که 96 مدرک از اين دانشمند درScopus نمايه سازي شده است. تعداد دفعات استناد به آثار اين محقق 655 استناد را نشان مي دهد. وي آثار علمي خود را با همکاري 75 پژوهشگر ديگر منتشر کرده است.

وي افزود: شيمي، بيوشيمي، ژنتيک و بيولوژي مولکولي از زمينه هاي موضوعي اين شخصيت علمي است و شاخص h وي 19 است.


مهراد محمد رضا حائري را با وابستگي به انستيتو تحقيقات بهداشتي در دانشگاه متروپوليتن لندن با قيد وابستگي به دانشگاه صنعتي شريف ديگر دانشمند برتر Scopus معرفي کرد و به مهر گفت: اين دانشمند از نظر توليد علم در جايگاه چهارم قرار دارد. وي 89 مدرک توليد کرده که 177 بار مورد استناد قرار گرفته اند. شاخص h وي 9 است و 64 پژوهشگر ديگر در نشر مدارک علمي با اين دانشمند همکاري داشته اند. زمينه هاي فعاليتهاي علمي حائري عبارت از مهندسي، رياضيات و علوم کامپيوتر است.


وي افزود: پنجمين دانشمند وابسته به دانشگاه صنعتي شريف دکتر عليپور جوادي است که با گروه شيمي اين دانشگاه همکاري مي کند. از پور جوادي 78 مدرک علمي در Scopus نمايه شده است. آثار اين دانشمند 306 بار مورد استناد قرار گرفته است و شاخص h وي 13 است.


سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام گفت: شاخص h شاخصي است که مي کوشد پرکاري علمي و تاثير علمي يک دانشمند را اندازه گيري کند. اين شاخص مبتني است بر مجموعه پراستنادترين مقالات دانشمند و تعداد استنادهايي که اين مقالات در انتشارات ساير پژوهشگران دريافت مي کند. بر اين اساس، اگر بخواهيم سودمندي و تاثير علمي ژنج دانشمندي را که در تحقيقات علمي با دانشگاه صنعتي شريف همکاري مي کنند ارزيابي کنيم، جايگاه اين دانشمندان به شرح زير تغيير مي کند.


1-      محمد رضا سعيدي با شاخص h 19

2- علي پور جوادي با شاخص h 13

3- محمد رضا حائري با شاخص h 9

4- حميد سربازي آزاد با شاخص h 8

5- ناصر ساداتي با شاخص h 4

وي افزود: اين رتبه بندي بر اساس شاخص h علمي و منطقي است. اکنون انبوه مقالاتي که دانشمندان منتشر مي کنند مبناي درستي براي ارزيابي علمي نيست بلکه شاخصهايي مانند h به عنوان ابزار ارزيابي دانشمند عمل مي کند.

 

 
 

 
نام :

ايميل:
نظرات:

 
 
 
 

 


سند چشم انداز برنامه بيست ساله

قانون برنامه چهارم توسعه

برنامه پيشنهادی برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

نظر شما راجع به کیفیت و جذابیت مطالب این شماره خبر نامه چیست؟ 

 

همه پيوندها

 

تمامي حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي مي باشد.