صفحه اصلي   | تماس با ما   | پذيرش مقاله

 

    دانشجو، تشكلهاي دانشجويي و فرهنگ‎سازي/ *احمد حيدري مقالات پژوهشی
دوشنبه 24/2/1386

 

يكي از خصوصيات مثبت دانشجويان اقدامات و واكنشهاي آنان در مقابل حوادث جامعه و مشكلات مبتلا به است. به عقيده بسياري ازمتفكران، اقدامات و واكنشهاي جوانان حاكي از نياز آنان به فرهنگ جديد و يك انقلاب فرهنگي است. چرا كه آنان از فرهنگ ماشيني و رفاه منحصراً مادي كه انسانها را به اسارت كشيده است، نفرت دارند و دوري مي‎جويند.

در اين زمينه، اساتيد و تشكلهاي دانشجويي مي‎توانند با رفتار، سخنان، موضع‎گيريها و مقالات خود نقشهاي مهمي را در ايجاد فرهنگ جديد و فرهنگ‎پذيري دانشجويان ايفا نمايند. آنها مي‎توانند آثار، باورها، ارزشها و ميراث فرهنگي و علمي گذشته و حال اسلام و ايران را براي دانشجويان بررسي، تحليل، نقد و ارزيابي نموده و زمينه اشاعه و ترويج آنها را فراهم نمايند و بدين ترتيب پيوندي راهگشا ميان فرهنگ سنتي و فرهنگ جديد ايجاد نمايند.

تشكلهاي دانشجويي مي‎توانند داراي كاركردهاي گوناگون سياسي، فرهنگي، اجتماعي و علمي باشند. تشكلهايي كه داراي مرامنامه و اساسنامه هستند مي‎‎توانند با تدوين اهداف و برنامه‎هاي خود ادامه حيات دهند و جايگاه واقعي خود را در دانشگاه و جامعه به دست آورند.

علاوه بر اينها باعث ساماندهي دانشگاهها براساس ساختار اجتماعي و فرهنگي جامعه شوند تا قدرت پاسخگويي به نيازهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جامعه را داشته باشند و بدين طريق با شناسايي نيازهاي ملي كشور ساختار علمي و تكنولوژي بومي را شكل دهند، ساختاري كه بعداً توسعه را در كشور سرعت دهد.

با توجه به موارد مطروحه مي‎توان چنين نتيجه‎گيري كرد:

1. تشكلهاي دانشجويي مي‎توانند در جهت تقويت كاركردهاي آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، اجتماعي و علمي دانشگاهها اقدام كنند.

2. تشكلهاي دانشجويي مي‎توانند به رشد همه جانبه رواني، اجتماعي و شناختي دانشجويان كمك كنند و باعث تقويت مسئوليتها و شايستگي اجتماعي و فرهيختگي‎هاي هنري و فرهنگي دانشجويان شوند.

3. كانونهاي دانشجويي مي‎توانند به ايجاد رابطه ميان دانشگاه و جامعه كمك نموده و فاصله ميان آن دو را كاهش دهند.

4. تشكلهاي دانشجويي به دليل كاركردهاي آشكار و پنهان‎ سياسي و پاسخگويي به مجموعه متنوع گرايشها، مي‎توانند نقش مهمي در ايجاد مناسبات و كاركرد سالم و بايسته سياسي دانشگاه داشته باشند.

5. آنها مي‎توانند باعث تعميق و گسترش فرهنگ گفتگو، نقد و تبادل و انديشه‎ در دانشگاه و جامعه شوند.

6. باعث ايجاد و ساماندهي كانونهاي تفكر و نظريه‎پردازي در دانشگاه و جامعه شوند.

7. در جهت تقويت روحيه خلاقيت، نوآوري و ابداع در ميان دانشجويان و جامعه تلاش نمايند.

8. باعث گسترش نگرشها و نظريه‎هاي جديد علمي در ميان دانشجويان و جامعه شوند.

9. باعث افزايش نشاط و تحرك اجتماعي در ميان دانشجويان شوند.

10. باعث پر شدن شكافهاي ارزشي و فرهنگي در ميان اقشار مختلف دانشجويان شوند.

11. مي‎توانند در جهت انطباق علم و تكنولوژي با ساختار فرهنگي جامعه و بومي شدن علم تلاش نمايند.

منابع

1. حسن احدي و نيكچهر محسني، روانشناسي نوجواني، تهران: انتشارات رشد، 1375.

2. ابوالحسن رياضي، كانون‎هاي دانشجويي؛ پيشينه، چشم‎انداز آينده، كانون‎هاي دانشجويي كاركردهاي آموزشي، اجتماعي، سياسي، تهران: وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري، معاونت فرهنگي و اجتماعي، دفتر مطالعات و برنامه‎ريزي فرهنگي و اجتماعي، 1379.

3. محمود رئوفي، دانشگاه و توسعه فرهنگي، فصلنامه پژوهش و برنامه‎ريزي در آموزش عالي، شماره 2 (شماره مسلسل 10)، سال سوم، تابستان 1374.

* عضو عيأت علمي مؤسسه پژوهش و برنامه‎ريزي آموزش عالي

 

 
 

 
نام :

ايميل:
نظرات:

 
 
 
 

 


سند چشم انداز برنامه بيست ساله

قانون برنامه چهارم توسعه

برنامه پيشنهادی برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

نظر شما راجع به کیفیت و جذابیت مطالب این شماره خبر نامه چیست؟ 

 

همه پيوندها

 

تمامي حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي مي باشد.