صفحه اصلي   | تماس با ما   | پذيرش مقاله

 

 
موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالی داراي گروههاي پژوهشي زير مي‌باشد:

گروه اقتصاد آموزش عالی و بررسی های نيروی انسانی

 

گروه برنامه ریزی آموزش عالی

 

گروه پژوهشهای آماری و فناوری اطلاعات

 

گروه مطالعات تطبيقی و نوآوری در آموزش عالی

 

گروه مطالعات مديريت آموزش عالی

 

گروه نوآوری های آموزش و درسی

 

گروه توسعه منابع انسانی و دانش افزايی

 

گروه آينده پژوهی و نظريه پردازی در آموزش عالی 
 

 

 


سند چشم انداز برنامه بيست ساله

قانون برنامه چهارم توسعه

برنامه پيشنهادی برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

نظر شما راجع به کیفیت و جذابیت مطالب این شماره خبر نامه چیست؟ 

 

همه پيوندها

 

تمامي حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي مي باشد.