صفحه اصلي   | تماس با ما   | پذيرش مقاله

 

 شرايط پذيرش مقاله
1-   محتواي مقاله بايد در جهت هدفها و در زمينه موضوعهاي تعيين شده باشد.
2- مقاله حاصل مطالعات، تجارب و پژوهشهاي نظام ‎مند و معتبر نويسنده (نويسندگان) باشد.
3-  مقاله داراي اطلاعات كتابشناختي معتبر باشد.
4-   مقاله با رعايت محورهاي مندرج در راهنماي نگارش تدوين شده باشد.
راهنماي نگارش مقاله
الف ـ ساختار مقاله
1-      عنوان مقاله
2-     نام و نام خانوادگي نويسنده اول، مرتبةعلمي، محل خدمت / نويسنده دوم، مرتبه علمي، ‌محل خدمت / ...
3-      آدرس نويسنده اصلي(عهده ‎دار مكاتبات)، تلفن، فاكس و Email در پانوشت
4-      متن مقاله: مقدمه، بررسي ادبيات، روش پژوهش، ارائه يافته ‎ها، بحث و نتيجه‎ گيري
5-    منابع فارسي و لاتين
  
ب - شيوة تنظيم منابع
كتاب
نام نويسنده (نام خانوادگي، نام كوچك) (تاريخ انتشار)؛ عنوان كتاب؛ نام مترجم، نوبت چاپ (چاپ چندم؟)، محل نشر: ناشر.
مانند: كاف،‌ و.ف. (1368)؛ تاريخ آموزش و پرورش در قرن بيستم؛ ترجمة حسن افشار، تهران: نشر مركز.
در صورتي كه منبع بيش از يك نويسنده داشته باشد :
نام نويسنده (نام خانوادگي، نام كوچك، نام كوچك و نام خانوادگي نويسنده  دوم و …)؛ عنوان كتاب؛ نام مترجم، نوبت چاپ (چاپ چندم؟)، محل نشر‌: ناشر.
مانند: رندل، جان هرمن وج. باكلر(1363)؛ درآمدي به فلسفه؛ ترجمة ميرجلال‎الدين اعلم، چاپ اول، تهران : سروش.
مقاله
نام نويسنده (نام خانوادگي، نام كوچك) (تاريخ انتشار)؛ «عنوان مقاله»؛ نام نشريه،دوره (سال چندم)، شماره نشريه، صفحه/ صفحات.
سميعي، ‌احمد(خرداد وتير72)؛ «فارسي بنويسيم»؛ نشر دانش، سال چهاردهم، شمارة چهارم،35-24.
 
ساير نكات
1-     مقاله ‎ها روي يك طرف کاغذ A4 با فونت رويا 12به صورت Bold ( عنوان مقاله با فونت تيتر 20 و نام نويسنده با فونت تيتر 14) با رعايت يك خط فاصله (Double Space) با استفاده از نرم ‎افزار Word تحرير و ارسال شوند.
2-     تعداد صفحات مقاله ها از 4 صفحه تايپ شده بيشتر نباشد.
3-     مقاله ‎ها در دو نسخه به همراه ديسكت يا لوح فشرده به دفتر مجله ارسال و يا اينکه از طريق پست الکترونيکي(راياپيک) فرستاده شوند.
4-     مقاله‌ها پيشتر در نشريه‌اي ديگر چاپ نشده يا براي انتشار به جايي ديگر واگذار نشده باشند؛
5-     مقاله‎ هاي دريافت شده به نويسنده بازگردانده نمي شوند.
6-     حق ويرايش مقاله ‎هاي پذيرفته شده براي مجله محفوظ است.
7-      نگارش مقاله حتّـي ‎المقدور براساس دستور خط فارسي مصوب فرهنگستان زبان وادب فارسي صورت گيرد.
8-     معادلهاي تخصصي به زبان اصلي در پاورقي آورده و در متن مقاله با شماره ‎هاي متوالي به آنها ارجاع شود.
 

 


سند چشم انداز برنامه بيست ساله

قانون برنامه چهارم توسعه

برنامه پيشنهادی برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

نظر شما راجع به کیفیت و جذابیت مطالب این شماره خبر نامه چیست؟ 

 

همه پيوندها

 

تمامي حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي مي باشد.