صفحه اصلي   | تماس با ما   | پذيرش مقاله

 

 
 
   خبرنامه آموزش عالي

موضوع:
اخبار دانشگاه ها و آموزش عالي

صاحب امتياز:
مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي

تلفن: 18-22010616
دورنگار: 22050338
رايا پيک: newsletter@msrt.ir
نشاني: تهران، خيابان آفريقا، خيابان گلفام، شماره 70، موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي
صندوق پستي: 4159-19395
 

 


سند چشم انداز برنامه بيست ساله

قانون برنامه چهارم توسعه

برنامه پيشنهادی برای وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

نظر شما راجع به کیفیت و جذابیت مطالب این شماره خبر نامه چیست؟ 

 

همه پيوندها

 

تمامي حقوق مادي و معنوي اين اثر متعلق به موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي مي باشد.